To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

WYWIERANIE WPŁYWU W SPRZEDAŻY- BRIAN TRACY - Wrocław

6 Czerwca, 09:00 - 18:30 od 490,00 zł
Centum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, 50-372 Wrocław

Konferencja Fitness PEI V

23 Marca, 08:00 139,00 zł
PGE Narodowy, Warszawa

Social Media + Marketing

29 Maja, 09:00 - 17:00 od 297,00 zł
Targi Kielce - Centrum Kongresowe, Kielce

Social Media + Marketing

8 Czerwca, 09:00 - 17:00 od 297,00 zł
Hotel Park, Olsztyn

Specjalizacja Trenerska - 13.01.2018


——————-

Oferujemy:

——————
■ Naukę prowadzenia coachingu Metodą TROP i wykorzystywania adekwat­nych narzędzi oraz metod pracy coacha
■ Wspar­cie uczest­ników w budowaniu zaufania do swoich kom­peten­cji oraz wypracowaniu indy­wi­du­al­nego stylu pracy coach­in­go­wej (z wyko­rzy­sta­niem swoich moc­nych stron i wła­snych doświad­czeń)
■ Roz­wój kom­peten­cji coachin­gowych: szukanie klien­tów, sprzedaż swoich umie­jęt­no­ści, prowadzenie sesji coachin­gowych i ich ewa­lu­acja
■ Roz­wój samo­świa­do­mo­ści, nauka pracy na procesie, ćwiczenie uważ­no­ści empatycz­nej
■ Pracę z założycielami Grupy TROP i twór­cami Metody TROP: Dorotą i Jacem Jakubow­skimi, super­wizorami Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego
■ Super­wizje indywidualne
■ Sesje men­torin­gowe
■ Dyplom ukoń­czenia szkoły potwier­dzony przez Pol­skie Towarzystwo Psychologicz­nego
118 godzin szkoleniowych
6 zjaz­dów week­en­dowych

————————————————-

Dlaczego u nas? Co nas wyróż­nia?

————————————————-

■ Sesje men­torin­gowe
■ Nad­zór merytoryczny Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego
■ Doświad­czona kadra trener­ska
■ Trening zadaniowy
■ Małe grupy 12-14-osobowe
■ Ponad 20-letnie doświad­czenie w uczeniu
■ Praca na rzeczywistych case studies
■ Moż­liwość włączenia się do akcji spo­łecz­nej Współ­praca oparta na empatii

——————

Dla kogo?

——————

■ osób, które chcą roz­począć pracę w zawodzie coacha i mają za sobą trening inter­per­sonalny i doświad­czenie szkoleniowe*

■ menedżerów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kom­peten­cje o umie­jęt­no­ści coachin­gowe,

■ coachów, którzy chcieliby poznać nową metodę pracy kon­cen­trującą się na psychologicz­nych aspek­tach relacji coach-coachee, pracy na "Tu i Teraz" w duchu Metody TROP.

* Mamy na myśli ukoń­czenie szkół trenerów, innych kur­sów coachin­gowych, szkół terapetucz­nych, grup otwar­cia i innych pro­gra­mów roz­wojowych.

————————————-

ZAPISY W 4. KROKACH:

————————————-

KROK 1: Wypeł­nij for­mularz zgłoszeniowy Pobierz.

KROK 2: Prze­ślij go na adres: akademia@grupatrop.pl.

KROK 3: Umów się na spo­tkanie z opiekunem merytorycz­nym szkoły.

Co się dzieje na spo­tkaniu? Pod­czas spo­tkania opiekun merytoryczny szkoły przed­stawia spo­sób nauki w Szkołach TROP. Będziesz miał/a okazję poroz­mawiać o Twoich potrzebach roz­wojowych i wcześniej­szych doświad­czeniach. Wspól­nie z opiekunem poszukacie odpowied­niej propozycji w ramach kur­sów i Szkół TROP.

Spo­tkanie nie zobowiązuje do dal­szej współ­pracy, pokazuje per­spek­tywy i moż­liwo­ści z jakich możesz skorzystać.

KROK 4: Pod­pisz umowę.

Jeśli zdecydujesz się na uczest­nic­two w szkole, spo­tykasz się z koor­dynatorem szkoły w celu pod­pisania umowy i wybrania odpowied­niej formy płat­no­ści.

Jesteś zain­teresowany? Napisz lub zadzwoń do nas.

———————————-

Infor­macje szczegółowe

———————————-

Ter­miny: 13 stycznia - 25 listopada 2018

Program: opublikujemy wkrótce

Cena: Skon­tak­tuj się z nami

Formy płat­no­ści: jed­norazowa lub moż­liwość płat­no­ści w nieoprocen­towanych ratach

Miej­sce: siedziba Grupy TROP, War­szawa

Czytaj więcej o Szkole Trenerów

For­mularz zgłoszeniowy

-————————-

Kon­takt

—————————
Mag­dalena Przy­borek

Koor­dynator Akademii TROP

akademia@grupatrop.pl lub 22 615 52 40

Dołącz do wydarzenia na Facebooku wydarzenia


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa biznes coach coachem Dorota Szczepan-Jakubowska hr Jac Jakubowski kariera komunikacja lider mentor praca

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Specjalizacja Trenerska - 13.01.2018" jest Fundacja TROP

Grupa TROP

Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej