Specjalizacja Coachingowa - 13.01.2018 - bilety

——————-

Oferujemy:

——————
■ Naukę prowadzenia coachingu Metodą TROP i wykorzystywania adekwat­nych narzędzi oraz metod pracy coacha.
■ Wspar­cie uczest­ników w budowaniu zaufania do swoich kom­peten­cji oraz wypracowaniu indy­wi­du­al­nego stylu pracy coach­in­go­wej (z wyko­rzy­sta­niem swoich moc­nych stron i wła­snych doświad­czeń).
■ Roz­wój kom­peten­cji coachin­gowych: szukanie klien­tów, sprzedaż swoich umie­jęt­no­ści, prowadzenie sesji coachin­gowych i ich ewa­lu­acja.
■ Roz­wój samo­świa­do­mo­ści, nauka pracy na procesie, ćwiczenie uważ­no­ści empatycz­nej.
■ Pracę z założycielami Grupy TROP i twór­cami Metody TROP: Dorotą Szczepan-Jakubowską i Jacem Jakubow­skimi, super­wizorami Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego.
■ Super­wizje indywidualne.
■ Sesje men­torin­gowe.
■ Dyplom ukoń­czenia szkoły potwier­dzony przez Pol­skie Towarzystwo Psychologicz­nego.
118 godzin szkoleniowych.
6 zjaz­dów week­en­dowych.

————————————————-

Dlaczego u nas? Co nas wyróż­nia?

————————————————-

■ Sesje men­torin­gowe.

■ Nad­zór merytoryczny Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego.

■ Szkoła posiada akredytację Izby Coachingu

■ Doświad­czona kadra trener­ska.

■ Trening zadaniowy.

■ Małe grupy 12-14-osobowe.

■ Ponad 20-letnie doświad­czenie w uczeniu.

■ Praca na rzeczywistych case studies.

■ Moż­liwość włączenia się do akcji spo­łecz­nej Współ­praca oparta na empatii.

logo ptpic

——————

Dla kogo?

——————

■ Osób, które chcą roz­począć pracę w zawodzie coacha i mają za sobą trening inter­per­sonalny i doświad­czenie szkoleniowe*.

■ Menedżerów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kom­peten­cje o umie­jęt­no­ści coachin­gowe,

■ Coachów, którzy chcieliby poznać nową metodę pracy kon­cen­trującą się na psychologicz­nych aspek­tach relacji coach-coachee, pracy na "Tu i Teraz" w duchu Metody TROP.

* Mamy na myśli ukoń­czenie szkół trenerów, innych kur­sów coachin­gowych, szkół terapetucz­nych, grup otwar­cia i innych pro­gra­mów roz­wojowych.

————————————-

ZAPISY W 4. KROKACH:

————————————-

KROK 1: Wypeł­nij for­mularz zgłoszeniowego Pobierz.

KROK 2: Prze­ślij go na adres: akademia@grupatrop.pl.

KROK 3: Umów się na spo­tkanie z trenerem Grupy TROP.

Co się dzieje na spo­tkaniu? Pod­czas spo­tkania opiekun merytoryczny szkoły przed­stawia spo­sób nauki w Szkołach TROP. Będziesz miał/a okazję poroz­mawiać o Twoich potrzebach roz­wojowych i wcześniej­szych doświad­czeniach. Wspól­nie z trenerem poszukacie odpowied­niej propozycji w ramach kur­sów i Szkół TROP.

Spo­tkanie nie zobowiązuje do dal­szej współ­pracy, pokazuje per­spek­tywy i moż­liwo­ści z jakich możesz skorzystać.

KROK 4: Pod­pisz umowę.

Jeśli zdecydujesz się na uczest­nic­two w szkole, spo­tykasz się z koor­dynatorem szkoły w celu pod­pisania umowy i wybrania odpowied­niej formy płat­no­ści.

Jesteś zain­teresowany? Napisz lub zadzwoń do nas.

———————————-

Infor­macje szczegółowe

———————————-

Ter­miny: 13 stycznia - 25 listopada 2018

Program: opublikujemy wkrótce

Cena: Skon­tak­tuj się z nami.

Formy płat­no­ści: jed­norazowa lub moż­liwość płat­no­ści w nieoprocen­towanych ratach.

Miej­sce: siedziba Grupy TROP, War­szawa.

Czytaj więcej o Szkole Coachów.

For­mularz zgłoszeniowy

—————————

Kon­takt

—————————
Mag­dalena Przy­borek

Koor­dynator Akademii TROP
akademia@grupatrop.pl lub 22 615 52 40

Dołącz do wydarzenia na Facebooku


11 070,00 zł

Kup bilet
  • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
  • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
  • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa biznes coach Dorota Szczepan-Jakubowska Grupa TROP Jac Jakubowski Justyna Zacharuk komunikacja rozwój trener warsztat

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Specjalizacja Coachingowa - 13.01.2018" jest Fundacja TROP

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Specjalizacja Coachingowa
11 Stycznia 2018 11 070,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Grupa TROP

Warszawa

Polecamy także:

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej