CERTYFIKOWANY KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW (kod zawodu 331301) - bilety

W 2019 r. według autentycznych ocen
Uczestników Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw
został oceniony na: 5,35 /6
Sprawdź opinie

I Moduł: Podatki w praktyce biznesowej, podatek PIT - 8 h z doradcą podatkowym

1.1 Ustawa o podatku od osób fizycznych
1.1.1 Podmiot i przedmiot podatku
1.1.2 Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
1.1.3 Wyłączenia z opodatkowania
1.1.4 Źródła przychodu
1.1.5 Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
1.1.6 Odliczenia od podatku
Case study

II Moduł: Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej - 8 h

2.1 Podstawowe pojęcia w rachunkowości
2.1.1 Cele rachunkowości
2.1.2 Funkcje rachunkowości
2.1.3 Przedmiot rachunkowości
2.1.4 Podmiot rachunkowości
2.1.5 Zadania rachunkowości
2.1.6 Metody rachunkowości
2.1.7 Zasady rachunkowości
2.1.8 Dokumenty księgowe, dowody księgowe
2.1.9 Kontrola dokumentów
2.1.10 Polityka rachunkowości
2.1.11 Podstawowe okresy w rachunkowości
2.1.12 Etyka w działalności gospodarczej i rachunkowości
2.2 Ewidencja księgowa
2.2.1 Bilans
2.2.2 Rachunek zysków i strat
2.2.3 Konto księgowe
2.2.4 Typy kont i rodzaje
2.2.5 Zespoły kont
2.2.6 Grupy kont bilansowych
2.2.7 Plan kont
2.3 Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
2.3.1 Klasyfikacja i podział aktywów
2.3.1.1 Aktywa trwałe
2.3.1.2 Aktywa obrotowe
2.3.2 Klasyfikacja i podział pasywów
2.3.2.1 Kapitał (fundusz) własny
2.3.2.2 Kapitały obce
2.4 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
2.4.1 Księgi rachunkowe (rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne, prowadzone na bieżąco)
2.4.2 Składniki ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości
2.4.3 Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
2.4.4 Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
2.4.5 Poprawianie błędnego zapisu księgowego
2.4.6 Ochrona i zasady przechowywania dokumentacji
2.4.7 Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym
Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań

III Moduł: Efektywne zarządzanie majątkiem. Środki trwałe - 8 godzin dydaktycznych

3. 1. Klasyfikacja Środków Trwałych
3.1.1. Podstawy zakwalifikowania środków trwałych i zasady wprowadzenia do ewidencji
3.1.2 Dokumenty dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
3.1.3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
3.1.4 Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, zał. 1 do ustawy o podatku od osób prawnych
3.1.5 Amortyzacja i umorzenie - różne metody
3.1.6 Wyksięgowanie środków trwałych z ewidencji - zasady księgowania
3.1.7 Wartość brutto, netto, bilansowa środków trwałych
Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań z zakresu aktywów trwałych, amortyzacji i umorzenia

IV Moduł: Rozrachunki, ewidencja zakupu, sprzedaży i obrotu towarów - 8 godzin dydaktycznych

4.1. Dokumenty
4. 1.1 Faktury
4.1.2. Rozrachunki z kontrahentami
4.2 Ewidencja rozrachunków
4.2.1. Należności (rozrachunki z odbiorcami)
4.2.2. Zobowiązania (rozrachunki z dostawcami)
4.2.3. Pozostałe rozrachunki
4.2.4. Rozrachunki z pracownikami
4.2.4.1 Uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową
4.2.4.2 Stawka za 1 km przebiegu pojazdu
4.2.5 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym
4.2.6 Rozrachunki z ZUS
4.2.7 Odpisy aktualizujące
4.2.8 Terminy w rozrachunkach
4.2.9 Wstępnie bilans
4.2.10 Operacje gospodarcze, wpływ na stan aktywów i pasywów
4.3 Obrót środkami pieniężnymi, towarami i materiałami w przedsiębiorstwie
4.3.1. Obrót środkami pieniężnymi
4.3.1.1 Dokumenty obrotu kasowego
4.3.1.2 Dokumenty obrotu bankowego
4.3.2. Obrót towarami i materiałami
4.3.3 Zakupy materiałów lub towarów
4.3.4 Wydawanie do produkcji materiałów
4.3.4.1.Rozchody materiałów
4.3.5. Ewidencja obrotu w jednostce produkcyjnej
4.3.5.1.Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej
Ćwiczenia - rozwiazywanie zadań kompleksowych z zakresu rozrachunków i kosztów

V Moduł: Koszty zatrudnienia, różne możliwości - 8 godzin dydaktycznych

5.1 Koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem
5.1.1 Umowa o pracę - podstawa kodeks pracy
5.1.2 Umowa zlecenia, umowa starannego wykonania - podstawa kodeks cywilny
5.1.3 Umowa o dzieło, umowa rezultatu - podstawa kodeks cywilny
5.1.4 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
5.1.5. Wynagrodzenie brutto
5.1.6. Wynagrodzenie netto
5.1.7 Koszty uzyskania przychodów
5.1.8 Skala podatkowa
5.1.9 Ulga podatkowa
5.2 Obliczanie wynagrodzeń
5.2.1 Obliczanie składek
5.2.1.1 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
5.2.1.2 Kwota ograniczenia rocznej podstawy składek na ub. emerytalne i rentowe
5.2.2 Wynagrodzenie za czas choroby
5.2.2.1.Podstawa wymiaru wypłaty chorobowego
5.2.9 Wynagrodzenie za niepełny miesiąc
5.2.10 Rozrachunki z ZUS
5.3. Odpis na ZFŚS podstawowy (obligatoryjny) w 2020 r
5.3.1 Świadczenie urlopowe
5.4. Rozliczenie roczne - Deklaracja PIT - 4R, PIT -11
Ćwiczenia - wyliczanie wynagrodzeń i księgowanie na poszczególnych kontach

VI Moduł: Przychody i koszty, zasady ustalania wyniku finansowego - 8 godzin dydaktycznych

6.1 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
6.1.1 Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów
6.1.1.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
6.1.1.1.A Rozliczenia międzyokresowe czynne
6.1.1.1.B Rozliczenia międzyokresowe bierne
6.1.1.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
6.2 Tworzenie wyniku finansowego
6.2.1. Rachunek zysków i strat
6.2.1 A.(wariant porównawczy)
6.2.2 B.(wariant kalkulacyjny)
6.3 Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
6.3.1 Metody wyceny aktywów i pasywów zgodnie z ustawą o rachunkowości
6.3.1.1.Metody wyceny rozchodu zapasów w cenach rzeczywistych FIFO, LIFO, AVCO
6.3.1.2.Metoda wyceny rozchodu zapasów w cenach ewidencyjnych
6.3.2 Inwentaryzacja
Ćwiczenia - ustalanie przychodów, kosztów, sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu.

VII Moduł: Sprawozdanie finansowe i rozliczenie podatku CIT I VAT - 8 godzin dydaktycznych

7.1 Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
7.1.1 PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7.1.2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
7.1.3 Bilans
7.1.3.1 Aktywa
7.1.3.2 Pasywa
7.1.4 Rachunek zysków i strat
7.1.5 Dodatkowe informacje i objaśnienia
7.1.6 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
7.1.7 Rachunek przepływów pieniężnych
7.1.8 Sprawozdanie z działalności jednostki
7.1.9 Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań
7.1.10 Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki
Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań w tym z zakresu podatków, ustalanie wyniku i wypełnianie deklaracji CIT- 8, rozliczanie VAT i wypełnianie deklaracji.
7.2. Informacje dodatkowe


TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

  • Jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW
  • posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcesz pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę chcesz rozpocząć pracę w obszarze rachunkowości (w działach finansowo-księgowych, biurach rachunkowych, instytucjach)
  • prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami, samodzielnie ją rozliczać lub po prostu zrozumieć, co robi dla Ciebie Twoja księgowa chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
  • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie


JAK ZDOBĘDZIESZ CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO?

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie KSIĘGOWEGO. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.Na ostatnich warsztatach księgowych możesz również podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy
i ma formę pisemną
. Trwa 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Najważniejszą częścią egzaminu jest ta polegająca na sporządzeniu bilansu. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301 wg kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu (tu znajdziesz przykładowy certyfikat).

Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić zastosować, pracując w zawodzie księgowego.

Z nami w 3 krokach W PRAKTYCE
przygotujesz się do pracy w księgowości


PRAKTYCZNIE NAUCZYSZ SIĘ PROWADZENIA ROZLICZEŃ!


Zajęcia składają się w 70% Z PRAKTYKI. Prowadzi je ekspert księgowy i doradca podatkowy, który potrafi przekazywać wiedzę i dzielić się swoim doświadczeniem.W Tax Consilium uczymy cierpliwie i z uśmiechem. :) Stwarzamy przyjazną atmosferę i dajemy gwarancję, że zajęcia zostaną przeprowadzone merytorycznie, praktycznie i efektywnie.POZNASZ DOBRE PRAKTYKI I OTRZYMASZ PEŁNE WSPARCIE

Opracowaliśmy program kształcenia, który obejmuje zajęcia stacjonarne i PAKIET E-LEARNINGU. Po każdym z modułów e-mailowo wyślemy Ci dodatkowe pliki. Będą to podsumowania, zadania do przećwiczenia w domu i webinar dot. Sztuczek i trików w MS Excel, które powinieneś znać oraz Excel w księgowości - arkusz do planowania amortyzacji. Wypracujemy z Tobą nie tylko umiejętności, ale i NAWYKI (e-learning powinien zająć Ci maks. 8 h). Wiemy jednak, że czasami trudno jest uczyć się systematycznie, dlatego będziemy Cię wspierać i motywować. Obejmiemy Cię opieką doradcy i zapewnimy BEZPŁATNE KONSULTACJE z naszym Trenerem (który będzie do Twojej dyspozycji w każdą środę od 17:00-20:00 - pamiętaj, aby na to spotkanie umówić się z Działem Szkoleń).SKUTECZNIE WDROŻYSZ ZDOBYTĄ WIEDZĘ!

Nasz Kurs faktycznie przygotuje Cię do pracy. Da Ci PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI I SKUTECZNE NARZĘDZIA. Pokażemy Ci, gdzie w przyszłości szukać rozwiązań, jak unikać błędów i rozwiać swoją karierę w tym obszarze. Dodatkowo przez 30 DNI od zakończenia zajęć otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ. Jeśli będziesz mieć pytania lub wątpliwości związane z programem, pomożemy Ci je rozwiązać. Przydzielimy Ci też specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach: 200 zł zniżki (ważnej przez 6 miesięcy) na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu 241103) oraz inne rabaty.
JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

WPROWADZENIE

Kurs rozpocznie się od wprowadzenia. Wyjaśnimy Ci najważniejsze pojęcia i nauczymy posługiwania się terminologią. Wprowadzimy w regulacje, a za pomocą metody Color Accounting nauczysz się działania na planie kont.PRAKTYCZNE ĆWICZENIA NA AUTENTYCZNYCH DOKUMENTACH

Kurs składa się w 70% z praktyki, 30% z teorii, co daje Ci 100% gwarancji na sukces w rachunkowości. Nasi Trenerzy to księgowi praktycy, który potrafią dzielić się swoim doświadczeniem. Najpierw wprowadzą Cię w dane zagadnienie i pokażą rozliczeniowe przykłady. Następnie przećwiczycie je w grupie i przejdziecie do samodzielnych ćwiczeń. W ich trakcie nasi trenerzy będą cały czas do TWOJEJ DYSPOZYCJI. Będą podchodzić i udzielać porad, dawać rady i wskazówki. Pokażą branżowe standardy i wypracują z Tobą dobre praktyki.SAMODZIELNE I KOMPLEKSOWE ROZLICZENIA

Nasz Kurs ma bardzo szeroki zakres. Przejdziesz na nim CAŁĄ DROGĘ KSIĘGOWĄ W FIRMIE. Samodzielnie zaksięgujesz (autentyczne!) faktury, wypełnisz dokumenty, naliczysz podatki i stworzysz roczne sprawozdanie finansowe na podstawie ksiąg rachunkowych. Będziesz też prowadził rozrachunki z pracownikami, ZUSem i USem (stworzysz proste listy płac, naliczysz składki ZUS i podatki). Na zajęciach zrobisz więc dokładnie to, co robią na co dzień pracownicy działów księgowych i biur rachunkowych. Tak prowadzone warsztaty w praktyce przygotują Cię do samodzielnej pracy.ZAJĘCIA PODATKOWE Z DORADCĄ PODATKOWYM

Co ważne, poza zajęciami księgowymi odbędziesz także 8 h praktycznych zajęć Z DORADCĄ PODATKOWYM. W ich trakcie wprowadzimy Cię do materialnego prawa podatkowego i rozwiążemy wiele autentycznych kazusów dot. PIT. Dzięki nim otrzymasz praktyczne rozwiązania i NARZĘDZIA, które wykorzystasz w codziennym życiu i które zwiększą Twoją inteligencję finansową.SKORZYSTAJ Z PAKIETU 3 PROGRAMÓW
I NAUCZ SIĘ OBSŁUGI PŁATNIKA, SYMFONII, OPTIMY!

Kurs możesz poszerzyć o zajęcia komputerowe z zakresu obsługi programów Płatnik (8h), Symfonia Finanase i Księgowość (8h), Optima Księgowość (8h). Możesz dokupić 1 bądź 2 kursy komputerowe lub skorzystać z PAKIETU 3 KURSÓW KOMPUTEROWYCH (decydując się od razu na jego zakup, zyskujesz specjalną zniżkę 20% na każde zajęcia - standardowa cena za 1 Kurs komputerowy 369 zł, cena w PAKIECIE: 221 zł). KUPUJĄC 3 PROGRAMY oszczędzasz 444 zł.POSTAW NA SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ!
WEŹ UDZIAŁ W NAJBLIŻSZEJ EDYCJI KURSU

i zdobądź CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU 331301
wg kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN

Zapoznaj się z opiniami uczestników o naszych kursach.

...zobacz więcej na: https://www.taxconsilium.com/nagrody-i-wyroznienia/
Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Biuro czynne w godz. 9:00-17:00
ul. Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
tel./fax +12 623 73 43
szkolenia@taxconsilium.com

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW

WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
1 279,00 zł

Kup bilet
  • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
  • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
  • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie Księgowość wydarzenia Kraków biznes Kraków Maria Chochorek rachunkowość Tax Consilium taxconsilium@taxconsilium.com

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "CERTYFIKOWANY KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW (kod zawodu 331301)" jest Tax Consilium Sp. z o.o.

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu: 331301)
6 marca 2020, 14:00 1 279,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Polecamy także:

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 maja - 13 maja od 824,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Warszawa

8 marca, 15:00 - 18:00 80,00 zł
Dom jogi Moc oddechu, Warszawa

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Toruń

środa, 17:00 - 20:00
Toruń, Toruń

WORLD SALES CONGRESS 2020 - MAKSIMUM OSIĄGNIĘĆ W SPRZEDAŻY - POZNAŃ

24 kwietnia, 09:00 - 17:45 od 390,00 zł
Aula Artis Concordia Design, Poznań

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej