To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Coworking Now 2019 - 3 edycja!

4 Kwietnia - 5 Kwietnia 499,00 zł
O4 Coworking, Olivia Four, Olivia Business Centre, Gdańsk

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

Sobota - Niedziela od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

OpenReaktor #74

17 Kwietnia, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2019 - ŁÓDŹ

24 Maja, 09:00 - 17:45 od 290,00 zł
Hotel Andels 4****, 91-065 Łódź

Spotkanie informacyjne - Projekt grantowy "Międzynarodowa współpraca się opłaca"

Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu:

"Międzynarodowa współpraca się opłaca". Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Dofinansowanie z UE: 11 832 722,70 zł

Na spotkanie informacyjne zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli:
 • podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracji publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów,
 • ogólnopolskich stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego, np. związków gmin,
 • instytucji rynku pracy, np. agencji zatrudnienia, urzędów pracy;
 • instytucji pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkół i placówek systemu oświaty, np. kuratoriów oświaty, zakładów doskonalenia zawodowego;
 • uczelni, np. prywatnych i publicznych szkół wyższych;
 • przedsiębiorstw, np. jednoosobowych, średnich przedsiębiorstwa;
 • organizacji pozarządowych, np. fundacji, stowarzyszeń;
 • podmiotów ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnych;
 • partnerów społecznych zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związków zawodowych, organizacji pracodawców;
 • federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związków stowarzyszeń, federacji organizacji pozarządowych;
 • jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych np.: uczelni wyższych

Operatorem grantu jest:

- Profesja, z siedzibą w Poznaniu

wraz z partnerami:

- EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze

- Fundacja Partycypacji Społecznej

- Grone NRW, z siedzibą w Dortmundzie w Niemczech

Po spotkaniu będzie możliwość przeprowadzenia konsultacji bezpośrednich z przedstawicielami Operatora grantu.


www.grupaprofesja.com/mwso

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Chorzowie wydarzenia Chorzów

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Spotkanie informacyjne - Projekt grantowy "Międzynarodowa współpraca się opłaca"" jest Grupa Profesja

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej