Gra Miejska ARKUN - poZnaj Puck

 REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

"ARKUN - poZnaj Puck"

Organizator

Organizatorem Gry Miejskiej "Arkun - poZnaj Puck" jest Fundacja "Zdrowy Smyk", organizator II Turystycznej Włóczęgi "Arkun 2019"

Zasady gry

1. Gra miejska "Arkun - poZnaj Puck" odbywa się w dniu 9 czerwca 2019 roku w Pucku, w godzinach 11.00 - 13.30.

2. Baza zawodów mieścić się będzie na w Informacji Turystycznej na Stary Rynek 2 w Pucku.

3. Celem Gry jest poznanie przez uczestników atrakcji turystycznych i historii miasta oraz popularyzacja form aktywnego spędzania wolnego czasu.

4. Zadaniem uczestników Gry jest pokonanie trasy oznaczonej na mapie, potwierdzając jej przebycie poprzez wykonanie zadań w miejscach oznaczonych na mapie, jako punkty kontrolne.

5. Uczestnicy na starcie otrzymują mapę Pucka z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz kartę startową

6. Potwierdzenia punktów kontrolnych dokonuje się poprzez dotarcie do zaznaczonego na mapie miejsca i wpisanie właściwej informacji na karcie startowej.

7. Podczas zawodów obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w Warszawie.

8. Udział w Grze jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

9. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.

10. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.

11. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku, z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

12. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

13. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.

14. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

Uczestnicy i zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w grze jest zgłoszenie i rejestracja zespołu liczącego od dwóch do pięciu osób.

2. Zgłoszenia dokonuje się poprzez stronę www.poznajpuck.evenea.pl lub w bazie Gry na starcie do godziny 11:30. 

3. W dniu Gry w bazie zawodów (miejsce startu i mety) o godzinie 10:45 odbędzie się odprawa techniczna (wyjaśnienie zasad gry, sposobu punktacji, itp.)

4. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem lub w dzień Gry.

5.Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883) opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

6.W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać.

Zwycięzcy Gry

1. Wygrywa ten zespół, który po przejściu trasy zawodów potwierdzi prawidłowo wszystkie punkty kontrolne poprzez właściwe zapisy na karcie startowej.

2. W przypadku, gdy zespoły uzyskają taką samą liczbę punktów decyduje czas przejścia trasy.

3. Uczestnicy, którzy zdobędą czołowe miejsca otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez organizatorów.

4. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy uczestnictwa.

5. Zakończenie zawodów, rozdanie nagród oraz dyplomów zwycięzcom i uczestnikom odbędzie się o godzinie 14:30 na Starym Rynku w Pucku w czasie trwania Festynu Organizacji Pozarządowych.

6. Zamknięcie mety i zakończenie gry o godzinie 14:00 (nie będą przyjmowane karty startowe)

Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora. www.rajdarkun.pl

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

W Konkursie będą stosowane Zasady punktacji i współzawodnictwa na Turystycznych Imprezach na Orientację PTTK, a w szczególności:

W turystycznych imprezach na orientację zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.

Punkty karne uzyskuje się za:

  • brak potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) naniesionego na mapę przez organizatora - 90 pkt.
  • potwierdzenie punktu mylnego (PM) lub każdego punktu kontrolnego ponad wymaganą liczbę - 30 pkt.
  • zmianę kolejności potwierdzeń PK (za każdą zmianę) - 30 pkt.
  • pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego - 30 pkt.
  • potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową - 25 pkt.
  • brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego - 10 pkt.
  • każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) - 10 pkt.
  • każdą pełną minutę limitu spóźnień - 1 pkt.
  • każdą pełną minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu spóźnień - 10 pkt.

Źródło: http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf

Udział bezpłatny

Zarejestruj się

Zobacz również:

sport i rekreacja sport i rekreacja w puck wydarzenia Puck Mariusz Albecki Paweł Musiał

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Gra Miejska ARKUN - poZnaj Puck" jest Fundacja Zdrowy Smyk

  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Gra Miejska - poZnaj Puck
7 Czerwca 2019, 23:59

Polecamy także:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 900,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

OpenReaktor #76

14 Czerwca, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2019 - ŁÓDŹ

Piątek, 09:00 - 17:45 390,00 zł
Hotel Holiday INN****, 90-456 Łódź

Blockchain Alliance Silesia

30 Maja, 10:00 - 18:00
Strefa Centralna, 40-032 Katowice

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej