To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 900,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

OpenReaktor #76

14 Czerwca, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Warsztat Edukacji Finansowej - Gra Cashflow !

Czwartek, 19:00 - 21:00 29,89 zł
Warszawa, Warszawa

Blockchain Alliance Silesia

Czwartek, 10:00 - 18:00
Strefa Centralna, 40-032 Katowice

Reggaeton vs Dancehall Kongres VI : Kinnie Dance Battle

[english version below]

W  piątek - 26.04.2019 odbędzie się CONTEST TANECZNY w Klubie Królestwo w Katowicach !

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 1. Solo :
  • preselekcje - prezentacja solo 45 sekund do muzyki zaserwowanej przez dj a. Wyłaniane zostaje 8 osób w obrębie danego stylu na podstawie ocen sędziów.
  • 1/4 finału -  walka 1 vs 1 jedna runda po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.
  • 1/2 finału - walka 1 vs 1 dwie rundy po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.
  • finał - walka 1 vs 1 dwie rundy po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.
  • wielki finał i konfrontacja pomiędzy stylami - zwycięzcy każdego ze stylu walczą o miano mistrza VI edycji Reggaeton vs Dancehall Kongres.
 2. Showcase (formacje taneczne styl REGGAETON/TWERK/DANCEHALL) :
  • formacja prezentuje się do muzyki własnej. Prezentacja może trwać maksymalnie 210 sekund (3:30 min), 
  • każda grupa prezentuje się raz,
  • zwycięską formację wybierają sędziowie.
  • kategoria formacje zostanie przeprowadzona w obrębie 3 styli (dancehall, reggaeton, twerk) jednocześnie. Wyłoniona zostanie najlepsza prezentacja.  Przekroczenie czasu prezentacji jest jednoznaczne z dyskwalifikacją grupy. 
  • muzykę dla formacji należy przekazać organizatorowi do dnia 24.04.2019 , na adres mailowy biuro@rvdk.eu - DOPISEK : Showcase

SĘDZIOWIE : 

► REGGAETON (sędziowie: Ekaterina Krasnikova, Daniel Pancerz , Aleksandra Heidi Gajewska ), 

► DANCEHALL (Jiggy, M'Y, Guillaume Lorentz) 

► TWERK (Rimma Banina, Atta Girl, Federica La Pondi )

► SHOWCASE (Daniel Pancerz, Jiggy, Rimma Banina, Atta Girl, Aleksandra Heidi Gajewska, M'Y)

► WIELKI FINAŁ (Guillaume Lorentz, Rimma Banina, Ekaterina Krasnikova)

PLAN CONTESTU

26.04.2019 (Piątek) - Klub Królestwo, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 Katowice

20:30 - 21:30 DANCEHALL solo - eliminacje + ćwierćfinały + półfinały + finał

21:45 - 22:45 TWERK solo - eliminacje + ćwierćfinały + półfinały + finał

23:00 - 00:00 REGGAETON solo - eliminacje + ćwierćfinały + półfinały

00:15 - 00:45 SHOWCASE formacje - eliminacje (Klub Królestwo)

1:00 WIELKI FINAŁ (Klub Królestwo)

UWAGA! Godziny zawodów mogą zostać zmienione przez organizatora. W przerwach między stylami będzie odbywać się roztańczenie. 

Ceny:

SOLO : Jeden styl 20 PLN

►SHOWCASE: 20 PLN od każdego z uczestników

UWAGA! Opłata za uczestnictwo jest zarazem biletem wstępu na imprezę wieczorną, podczas której odbędzie się WIELKI FINAŁ!

NAGRODY:

 • SOLO :
  • ZWYCIĘZCA KATEGORII REGGAETON: Reggaeton Pass na RvD Kongres VII
  • ZWYCIĘZCA KATEGORII DANCEHALL: Dancehall Pass na RvD Kongres VII
  • ZWYCIĘZCA KATEGORII TWERK: Twerk Pass na RvD Kongres VII
  • ZWYCIĘZCA WIELKIEGO FINAŁU: Bilet na Malta CAMP 
  • Sędziowie wybiorą tancerza o największym potencjale, którzy pojawią się w kategoriach SOLO, który dostanie specjalną nagrodę od sponsora.
 • KATEGORIA SHOWCASE: Grupowa wejściówka na koncert DADDY YANKEE, który odbędzie się w Krakowie !
DODATKOWO : 
Marka Kinnie wkrótce ujawni dodatkowe nagrody dla zwycięzców !

Link do wydarzenia na Facebook :
https://www.facebook.com/events/2137906542952857/

------------

INFORMACJE :

  • Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia list startowych przed upływem terminu zgłoszeń.
  • Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne. Kwalifikacje, półfinały, finały w kategorii solo będą oceniane przez jury w składzie 3 sędziów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika lub grupy w przypadku ich niestosownego zachowania lub braku przestrzegania niniejszego regulaminu.
  • Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
  • Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej turnieju oraz publikowania jej w mediach. Zarówno uczestnicy jak i widzowie wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie i wykorzystywanie ich wizerunku przez Reggaeton vs Dancehall.
----------------------------------------------------------

Friday - 26 April 2019, a DANCE CONTEST will take place in the Królestwo Club in Katowice!

The contest will be organized in two categories:

1. Solo :

- preselection - 45-second solo presentation to the music played by the DJ. 8 persons will be selected for each style, based on the decision of judges.

- quarter-final - 1-to-1 battle with each contestant performing for 60 seconds to the music played by the DJ. The winner will be selected by the judges.

- semi-final - 1-to-1 battle, two 60-second rounds for each contestant, with the music being played by the DJ. The winner will be selected by the judges.

- final - 1-to-1 battle, two 60-second rounds for each contestant, with the music being played by the DJ. The winner will be selected by the judges.

- grand final and confrontation of styles - the winners of each of the styles compete for the title of the champion of the Fifth edition of the Reggaeton vs Dancehall Congress.

2. Showcase (REGGAETON/TWERK/DANCEHALL dance groups) :

- the group will perform to its own music. The presentation may last maximum 210 seconds (3:30 minutes),

- each group will perform once,

- the winning group will be selected by the judges.

- this category will take place for 3 dance styles (dancehall, reggaeton, twerk) at the same time. The best performance will be selected. If the time limit for presentation is exceeded, the group will be disqualified.

- music for the performance should be provided to the Organizer by 24 April 2019, to the following e-mail address biuro@rvdk.eu- TITLE: Showcase

JUDGES:

► REGGAETON (judges: Ekaterina Krasnikova, Daniel Pancerz , Aleksandra Heidi Gajewska),

► DANCEHALL (Jiggy, M'Y, Guillaume Lorentz)

► TWERK (Rimma Banina, Atta Girl, Federica La Pondi)

► SHOWCASE (Daniel Pancerz, Jiggy, Rimma Banina, Atta Girl, Aleksandra Heidi Gajewska, M'Y)

► GRAND FINAL (Guillaume Lorentz, Rimma Banina, Ekaterina Krasnikova)

CONTEST AGENDA

26 Apr 2019 (Friday) - Królestwo Club, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, Katowice

20:30 - 21:30 DANCEHALL solo - qualifications + quarter-finals + semi-finals + finals

21:45 - 22:45 TWERK solo - qualifications + quarter-finals + semi-finals + finals

23:00 - 00:00 REGGAETON solo - qualifications + quarter-finals + semi-finals + finals

00:15 - 00:45 SHOWCASE groups - qualifications (Królestwo Club)

1:00 GRAND FINAL (Królestwo Club)


NOTE! Times of the contest may be changed by the Organizer. Dance practice will take place during breaks between styles.


Prices:

SOLO: One style - PLN 20

SHOWCASE: PLN 20 per each contestant

NOTE! The fee for participation in the contest is also an entrance ticket for the evening party during which the GRAND FINAL will be held!


PRIZES:

SOLO:

- WINNER OF THE REGGAETON CATEGORY: Reggaeton Pass for the seventh RvD Congress

- WINNER OF THE DANCEHALL CATEGORY: Dancehall Pass for the seventh RvD Congress

- WINNER OF THE TWERK CATEGORY: Twerk Pass for the seventh RvD Congress

- WINNER OF THE FINALS: Ticket to MALTA CAMP !

SHOWCASE CATEGORY: Group Pass for DADDY YANKEE concert 13.06 Tauron Arena KRAKÓW

Check event on Facebook :
https://www.facebook.com/events/2137906542952857/

------------

INFORMATION:

- The Organizer reserves the right to close the list of contestants before the lapse of the deadline for submission of applications.

- The composition of the jury and its decisions are final. Qualifications, semi-finals and finals in the solo category will be evaluated by a jury composed of 3 judges.

- The Organizer reserves the right to disqualify a contestant or a group in the event that they misbehave or fail to comply with these rules.

- All disputes or issues not covered by these rules shall be settled by the Organizer.

- The contestants' participation in the contest shall constitute their own liability. The Organizer of the contest shall not be held liable for any consequences of any accidents, shall not provide any life insurance, health insurance or third-party liability insurance.

- The Organizer shall not be held liable for any items left in the Club.

- The Organizer reserves the right to prepare a video and photo documentation of the contest and publish it in the media. Both the contestants and the viewers grant their consent for free-of-charge publication and use of their images by Reggaeton vs Dancehall without any time limitations.

Zobacz również:

sport i rekreacja sport i rekreacja w Katowicach wydarzenia Katowice taniec

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Reggaeton vs Dancehall Kongres VI : Kinnie Dance Battle" jest Go4Party

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej