To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 1 390,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

OpenReaktor #78

16 Października, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Grudziądz

2 Października, 17:30 - 20:30 65,00 zł
Marina Grudziądz, Grudziądz

IV Irlandzko-Polskie Forum Innowacji/ IV Irish-Polish Innovation Forum

IV Irlandzko-Polskie Forum Innowacji

Forum odbędzie się 13. marca w Krakowskim Parku Technologicznym w ramach irlandzkiej delegacji ministerialnej do Polski kierowanej przez Kevina Morana, Ministra stanu ds. Infrastruktury Publicznej.

Wydarzenie gromadzi przedstawicieli środowisk biznesu z Krakowa, polskich i irlandzkich agencji wspierania przedsiębiorczości, funduszy inwestycyjnych, polskich organizacji zaangażowanych w promowanie innowacji w polskiej gospodarce oraz przedstawicieli irlandzko-polskiej społeczności biznesowej. Forum organizowane jest przez Enterprise Ireland, agencję rządową Irlandii, we współpracy z Ambasadą Irlandii.

Podczas Forum prelegenci zaprezentują:

- Irlandzki ekosystem innowacji wraz z przykładami polskich przedsiębiorców, którzy pozyskali finansowanie na rozwój swoich firm technologicznych 

- Prezentacja irlandzkiej firmy Smarttech247, która w 2018 otworzyła swój oddział w Krakowie. Smarttech247 był pierwszą firmą w Europie, która wdrożyła IBM Watson for Cybersecurity. To rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję zostało wdrożone u najwiekszego irlandzkiego dostawcy usług biznesowych - firmy Abtran. 

- Społeczność OMGKRK

Ekosystem Irlandii w zakresie technologii i innowacji kwitnie i przyczynia się do rozwoju irlandzkiej gospodarki, która obecnie jest najszybciej rozwijającą się w UE z 5,6% stopą wzrostu w 2018 r. Eksport zaawansowanych technologii stanowi 40% całkowitego irlandzkiego eksportu w 2018r. W Światowym Indeksie Innowacji Irlandia zajmuje 10 miejsce, podczas gdy Komisja Europejska ocenia Irlandię jako kraj uzyskujący najwyższy wskaźnik ekonomicznego wpływu transferu technologii z systemu badań akademickich.

Forum jest także okazją do podkreślenia bliskich stosunków gospodarczych między Irlandią a Polską. Firmy irlandzkie są bardzo aktywne w Polsce, a ponad 50 posiada biura w Polsce, oferując szeroką gamę rozwiązań: od rozwoju oprogramowania i zarządzania projektami po sprzęt rolniczy. Również członkowie liczącej 130 000 polskiej diaspory w Irlandii wykorzystują swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i zakładają innowacyjne startupy w dziedzinie technologii, żywności czy marketingu, współpracując przy tym blisko z Enterprise Ireland, która w wielu przypadkach zapewnia kapitał zalążkowy i dostęp do globalnych rynków poprzez swoją sieć 33 biur. W 2017 r. dwustronna wymiana handlowa między Polską a Irlandią wyniosła 3,4 mld EUR, a wartość eksportu irlandzkiego do Polski przekroczyła 2 mld EUR.

AGENDA

10.00 - Rejestracja

10.30 - Otwarcie wydarzenia - Enterprise Ireland

10.35 - Powitanie ambasador Irlandii Emer O'Connell

10.40 - Powitanie ministra Kevina Morana

10.50 - Irlandzki ekosystem technlogii i innowacji; przykłady polskich przedsiębiorców, którzy pozyskali finansowanie na rozwój swoich firm w Irlandii; przegląd innowacyjnych firm irlandzkich w sektorze global business services, lifesciences i agritech, Bartek Siepracki, Joanna Dobrzyńska-Sobiech, Adam Jaszczur - Enterprise Ireland

11.20 - Studium przypadku irlandzkiej firmy Smarttech247 działającej w obszarze cybersecurity, Krzysztof Galicki, manager of Smarttech247 service delivery center in Kraków

11.40 - Prezentacja lokalnej społeczności OMGKRK, Paweł Kulon, Zuzanna Stadnik

12.00 - Panel dyskusyjny z polskimi i irlandzkimi przedstawicielami lokalnej społeczności biznesowej

- Keith Byrne, managing director, Select Training Solutions

- Wojciech Przybylski, dyrektor KPT

- Estimote, TBC

- TBC

- TBC

12.30 - Lunch & networking

13.30 - Sesja spotkań B2B

14.15 - Koniec wydarzenia

Liczba miejsc ograniczona, rejestracja na www.ipif.evenea.pl


IV Irish-Polish Innovation Forum 

The Forum will take place on 13 March in Krakowski Park Technologiczny, as a part of an Irish ministerial delegation to Poland, led by Kevin Moran, Minister of State for Public Works.

The event brings together representatives of entrepreneurial community in Kraków, Polish and Irish enterprise agencies, investment funds, Polish organizations involved in fostering innovation in Polish economy, and the Irish-Polish business community. The Forum is being organized by Enterprise Ireland, the Government of Ireland's enterprise agency, in association with the Embassy of Ireland.

During the Forum, speakers will present:

- Irish tech & innovation ecosystem including examples of successful startups led by Polish nationals 

- Case study of Irish cybersecurity company Smarttech247 with service delivery center based in Kraków. Smarttech247 was the 1st company to implement IBM Watson for Cybersecurity in the European market. The solution was delivered to the largest Irish global business services provider - Abtran. 

- Overview of Kraków's OMGKRK community

Ireland's technology and innovation ecosystem is thriving and contributes significantly to Irish economy, which is now the fastest growing in EU with 5.6% growth rate in 2018. High tech exports constitute 40% of total Irish exports and, in 2018, the Global Innovation Index ranked Ireland 10th, while the European Commission ranks Ireland as number one for obtaining economic impact from the transfer of technologies from the academic research system.

The Irish Polish Innovation Forum is an opportunity to highlight the close economic relations between Ireland and Poland. Irish companies are very active in Poland, with over 50 having offices or facilities ranging from software development and project management to farming equipment. Likewise, members of 130 000 people strong Polish diaspora in Ireland exercise their entrepreneurial skills and establish innovative startups in technology, food and marketing engaging with Enterprise Ireland who in many cases have provided seed capital and access to global markets throughout its network of 33 offices. In 2017, two-way trade between Poland and Ireland amounted to €3.4 billion, with the value of Irish exports to Poland exceeding the €2 billion mark. 

AGENDA

10.00 - Registration

10.30 - Opening of the event - Enterprise Ireland welcome

10.35 - Ambassador Emer O'Connell

10.40 - Minister Kevin Moran, OPW

10.50 - Irish tech & innovation ecosystem; overview of Irish tech capability across global business services; examples of Irish startups led by Polish nationals;  Irish innovation in life sciences and agritech - Bartek Siepracki, Adam Jaszczur, Joanna Dobrzyńska

11.20 - Case study of Irish cybersecurity company Smarttech 247 with service delivery center based in Kraków. Smarttech247 was the 1st company to implement IBM Watson for Cybersecurity in the European market. The solution was delivered to the largest Irish global business services provider - Krzysztof Galicki, manager of Smarttech247 service delivery center in Kraków

11.40 - Overview of Kraków's OMGKRK startup community - Paweł Kulon, Zuzanna Stadnik

12.00 - Discussion panel with representatives of the local Irish &Polish business community and Q&A session

- Keith Byrne, managing director, Select Training Solutions

- Wojciech Przybylski, dyrektor KPT

- Estimote, TBC

- TBC

- TBC

12.30 - Lunch & networking

13.30 - B2B meetings session

14.15 - End of the event

The event if free of charge upon prior registration on www.ipif.evenea.pl

Zobacz również:

konferencje konferencje w Krakowie wydarzenia Kraków innowacje

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "IV Irlandzko-Polskie Forum Innowacji/ IV Irish-Polish Innovation Forum" jest Enterprise Ireland/Sekcja Handlowa Ambasady Irlandii

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej