To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Life Balance Congress

29 Listopada - 1 Grudnia od 110,00 zł
Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

26 Października - 27 Października od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

OpenReaktor #79

13 Listopada - 13 Grudnia
ReaktorWarsaw, Warszawa

GDD2019 | DtB Summit warsztaty [pl] | Zrozumieć personę - jak uwolnić użytkownika od stereotypów i nie budować własnego klona | Iza Bernau-Ławniczak, Wojciech Jagodziński (pl) Very Human | 12 lipca

scroll down for English version

*warsztaty w j. polskim

Zrozumieć personę - jak uwolnić użytkownika od stereotypów i nie budować własnego klona

poziom średnio-zaawansowany.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli działu marketingu, rozwoju produktu, R+D, PR, sprzedaży, właściciele firm i HR.

Warsztat o tym, jak uwolnić obraz użytkownika od stereotypów i nie budować własnego klona.

Persona to ważne i przydatne narzędzie projektowe. Jednocześnie budzi sporo skrajnych emocji - od zachwytu po niechęć, a nawet pogardę. Rzeczywiście, w tworzeniu person bardzo łatwo popaść w entuzjazm ubierania laleczki i przypinania łatek, projekcji własnych upodobań. Ćwiczenie idzie zazwyczaj szybko, zespół się bawi, moderator uśmiecha. Niestety, ani stworzenie profilu użytkownika nie oznacza, że staliśmy się klientocentryczni, ani też nadanie personie imienia nie oznacza, że naprawdę poznaliśmy użytkownika. Opracowanie dobrej, funkcjonalnej persony to trudne, analityczne zadanie poprzedzone obserwacją i zbieraniem danych w naturalnym kontekście usługowym z wykorzystaniem różnych technik. Dużo w tej pracy niuansów i ślepych uliczek.

W trakcie warsztatów zdefiniujemy czym jest persona i przejdziemy przez cały proces jej tworzenia. Od zbierania informacji, obserwowania użytkownika aż po analizę i wyciąganie wniosków z badań. Postaramy się ją odmitologizować i odcoachować. Podpowiemy, jak unikać stereotypów i jak w naszym podejściu 3D opracowywać personę, która rzeczywiście pomoże lepiej zrozumieć użytkownika i jego zachowania w różnych kontekstach usługowych, a także różnych momentach życia.

KUP TAKŻE BILET NA DESIGN TALKS BUSINESS SUMMIT->

DtB Summit

prowadzący: Iza Bernau-Ławniczak, Wojciech Jagodziński (pl) Very Human Services

Iza jest szefową projektów związanych z badaniem klientów w Very Human Services. Projektuje usługi i produkty w oparciu o potrzeby użytkowników. Jest doświadczoną moderatorką procesów wdrażania innowacji do organizacji. Łączy wiedzę i umiejętności projektowe, badawcze i analityczne z obszaru projektowania skupionego na człowieku takich jak doświadczenia użytkownika i badania projektowe. Od dwudziestu lat skutecznie przekazuje kompetencje reagowania na sygnały zmian zachodzące na rynku w obszarach pracy, zdrowia i urody, handlu, energii, transportu. Współtworzyła i realizowała projekt wdrożenia kultury innowacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich nagrodzony w 2017 roku. Stworzyła projekt futurefoods.pl, którego celem jest wprowadzenie klientocentryczności do branży spożywczej. Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Leibnitz Universität Hannover, Design Management na School of Form, oraz Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Członek Service Design Polska, współwłaścicielka Very Human Services.

Wojtek jest szefem badań w Very Human Services. Projektuje i koordynuje projekty zarówno jakościowe, jak i ilościowe wspierające projektowanie oraz wdrażanie usług i produktów (testowanie i projektowanie doświadczeń użytkownika, badań projektowych, doświadczeń klienta i pasażerów, audyty organizacji). Od dwunastu lat działa w branży badawczej, w której rozpoczynał w obszarze analiz społeczno-gospodarczych na styku przemysłu - rynku pracy - edukacji (rozwój regionalny i gospodarczy, sektor MSP i organizacje otoczenia biznesu, systemy edukacyjne). Poza rozwijaniem i adoptowaniem nowych metod i narzędzi analitycznych uwielbia szkolić, koncentrując się przy tym na przekazywaniu praktycznych umiejętności. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspertem ds. pracodawców w Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), członkiem Service Design Polska (SDP) oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS). Wykłada na Collegium Da Vinci w Poznaniu przedmioty badawcze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Understanding the persona - how to free yourself from user stereotypes and not to build your own clone

level basic-intermediate

The workshop is aimed at representatives of marketing, product development, R&D, PR, sales and HR departments as well as for business owners.

The process will focus on how to free user profiling from stereotypes and avoid bias based on our own perspectives. Persona is an important and useful business design tool. At the same time, it sparks lots of utmost emotions - from astonishment to aversion or even contempt. When working with personas, it is indeed easy to fall into a trap of "dressing-up a doll", labelling and projecting our own likings. That exercise usually goes fast, teams have lots of fun, moderator smiles. Unfortunately, neither building such user's profile does not mean that we became customer-centric, nor naming our persona means we got to know our user. Creating valuable, functional persona is a difficult, analytical task preceded by observation and research in a real-life service context, often using various techniques. There're lots of nuances and dead ends here.

During the workshop, we will define what a persona really is and look into the making process in detail. We will cover research, user observations and analysis of collected data. We will attempt to disenchant and "de-coach" it. We will provide you with hints on how to avoid stereotypes, and share how to use our 3D approach to create a persona that is actually helpful in the process of understanding the user and his behaviours in different service contexts and moments in life.

BUY A TICKET FOR DESIGN TALKS BUSINESS SUMMIT ->

DtB Summit

experts: Iza Bernau-Ławniczak, Wojciech Jagodziński (pl) Very Human Services

Iza manages customer insight projects at Very Human Services. She designs services and products based on user need and is an experienced moderator of innovation implementation processes in the organization. Iza combines design, research and analytical skills in the field of human centred design, such as customer experience and qualitative research. Since 20 years, she has effectively transferred the competences of responding to signals of changes in the market in the areas of work and employment, health and beauty, retail, energy, transport. In 2017 she co-created and implemented the award-winning innovation culture project at the Poznań International Fair. Also, futurefoods.pl is her brainchild project, whose aim is to introduce customer-centricity to the food industry. She is a graduate of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Leibniz Universität Hannover, Design Management at the School of Form, and Dietetics at the University of Life Sciences in Poznań. A member of Service Design Polska, co-owner of Very Human Services.

Wojtek is the Head of Research at Very Human Services. He designs and coordinates projects, both qualitative and quantitative to support the design and implementation of services and products (user experience research & testing, design research, customer experience, passenger experience, audits of the organization). Since twelve years he has been active in the research industry, in which he began in the area of socio-economic analysis of industry - labour market - education (regional and economic development, SME sector and business environment organizations, education systems). In addition to developing and adopting new analytical methods and tools, he loves to train while concentrating on transferring practical skills. He graduated of the Faculty of Social Sciences of the University of Adam Mickiewicz in Poznań, is an employers expert at the Polish Accreditation Commission (PKA), a member of Service Design Poland (SDP) and the Polish Sociological Association (PTS). He lectures at the Collegium Da Vinci in Poznań.Zobacz również:

konferencje konferencje w Gdyni wydarzenia Gdynia

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "GDD2019 | DtB Summit warsztaty [pl] | Zrozumieć personę - jak uwolnić użytkownika od stereotypów i nie budować własnego klona | Iza Bernau-Ławniczak, Wojciech Jagodziński (pl) Very Human | 12 lipca" jest Gdynia Design Days

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej