To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

NOWOCZESNE TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY - WARSZAWA

21 Marca, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
Centrum szkoleniowe BTI, Warszawa

Psychologia perswazji w sprzedaży - Kevin HOGAN

23 Marca, 09:00 - 18:30 od 490,00 zł
Kraków, Kraków

NOWOCZESNE TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY - OLSZTYN

15 Marca, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
Hotel Wileński, Olsztyn

NOWOCZESNE TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY - GDAŃSK/SOPOT

16 Marca, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
Hotel Haffner, Sopot

Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zgromadzenie Członków WSPON.

Działając na podstawie art. 20 Statutu WSPON Zarząd WSPON postanowił zwołać Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków WSPON na termin 08 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00 (I termin). Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Czerskiej 8/10 ( 00-732 Warszawa), sala konferencyjna na parterze. W przypadku braku quorum (powyżej 50% członków WSPON) w I terminie, Zarząd WSPON wyznacza II termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WSPON na dzień 08 czerwca 2017 roku na godz. 10:30, miejsce Zgromadzenia jak wyżej, w którym obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WSPON będą ważne, bez względu na liczbę obecnych członków.

Zarząd uchwalił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i uznanie Zgromadzenia za ważne.

4. Przyjęcie porządku Obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Wybór Komisji Wyborczej.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za okres od 16 czerwca 2016 roku do 07 czerwca 2017 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Etyki Zawodowej za okres od 16 czerwca 2016 roku do 07 czerwca 2017 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji MLS za okres od 16 czerwca 2016 roku do 07 czerwca 2017 roku.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 16 czerwca 2016 roku do 07 czerwca 2017 roku.

12. Sprawozdanie z prac Zarządu za okres od 16 czerwca 2016 roku do 07 czerwca 2017 roku.

13. Przedłożenie i zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2016.

14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres od 16 czerwca 2016 roku do 07 czerwca 2017 roku. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.

15. Uchwalenie preliminarza budżetowego na 2017 rok.

16. Uchwała w sprawie obowiązku podpisania umowy o zachowaniu poufności przez członków organów statutowych WSPON. Treść umowy jako załącznik do uchwały.

17. Zmiany Statutu WSPON.

18. Zgłoszenie kandydatur na stanowisko Prezesa WSPON i prezentacja programów przez kandydatów.

19. Wybór Prezesa.

20. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu.

21. Wybór członków Zarządu.

22. Zgłoszenie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.

23. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

24. Zgłoszenie kandydatur do Komisji Etyki Zawodowej.

25. Wybór członków Komisji Etyki Zawodowej.

26. Zgłoszenie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego.

27. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego.

28. Zgłoszenie kandydatur do Komisji MLS.

29. Wybór członków Komisji MLS.

30. Zgłoszenie kandydatur do Rady Programowej WSPON i powołanie Rady Programowej WSPON.

31. Wolne wnioski.

32. Zamknięcie obrad.


Członek zwyczajny zobowiązany jest do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa).


Uczestników Zgromadzenia po obradach zapraszamy na spotkanie integracyjne w Restauracji Blue Cactus (ul. Zajączkowska 11), inaugurujące nową kadencję władz WSPON. 

Zobacz również:

inne inne w Warszawie wydarzenia Warszawa

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zgromadzenie Członków WSPON." jest Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomociami

Zobacz na mapie

Agora S.A., sala konferencyjna na parterze

Czerska 8/10, Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej