To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

FIWE FITNESS BUSINESS TRADE SHOW 2018

21 Września, 09:00 od 34,99 zł
EXPO XXI, Warszawa

Konferencja Fitness PEI V

23 Marca, 08:00
PGE Narodowy, Warszawa

NOWOCZESNE TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY - Wrocław

Wtorek, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
Hotel Śląsk, Wrocław

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 20,00 zł
AmberExpo, Gdańsk

Hubert Czerepok. Początek | otwarcie wystawy

czas trwania wystawy: 16.09-19.11.2017
wernisaż: 15.09, godz. 19
wiecej informacji: zacheta.art.pl/pl/wystawy/hubert-czerepok-poczatek

Wystawa składa się z trzech instalacji wideo. Pierwsza z nich to trzykanałowa projekcja zrealizowana na miejscu wykopalisk w Göbekli Tepe w Turcji, gdzie odkryto najstarsze miejsce kultu datowane na 10 tysięcy lat przed naszą erą, uważanego za kolebkę osadnictwa. Jeszcze przed rewolucją neolityczną, czyli przed początkiem rolnictwa i hodowli zwierząt, z połączonych ścianami słupów megalitycznych powstały tam owalne struktury. W sferze domysłów pozostaje, jaka cywilizacja zdołała tego dokonać, kim byli ludzie, którzy zasypali sanktuarium 1500 lat później i dlaczego.

Artysta analizuje różne teorie dotyczące powstania tego niezwykłego miejsca, porównując wyprawę w tak odległą przeszłość do podróży na Marsa i nawiązując do Stalkera Andrieja Tarkowskiego. W filmie tym narracja prowadzona jest przez trzy postacie: Pisarza (człowieka sztuki), Profesora (człowieka nauki) i Stalkera symbolizującego duchowość. W pracy Huberta Czerepoka te trzy perspektywy widzenia ucieleśniają trzy roboty — łaziki marsjańskie.

Kolejną realizacją jest trzykanałowe wideo Kontynuacja będące wizualną opowieścią o sieci poprzemysłowych kolejek linowych w gruzińskim mieście Cziatura, działających niemal nieprzerwanie od 1953 roku, zbudowanej w celu transportu górników pracujących w okolicznych kopalniach. Choć upłynęło 60 lat, dziś nadal jest to najwygodniejszy i najszybszy sposób przemieszczania się mieszkańców miasta. Artysta zdążył zrealizować swą pracę tuż przed jej modernizacją jesienią 2016.

Tytuł wystawy zaczerpnięty został z kolejnej pracy wideo — filmu paradokumentalnego przedstawiającego badania DNA pierwszych Piastów i hipotezy dotyczącej ich obcego rodowodu, która pojawiła się już w XIX wieku. Jednym z pierwszych jej zwolenników był Karol Szajnocha. W 1858 roku zaprezentował tezę, że w VI wieku na ziemie polskie napłynęli skandynawscy imigranci zwani Lachami. Kolejną wersję tej teorii przedstawili w 1918 roku dwaj niemieccy historycy Lambert Schulte i Robert Holtzmann. Odwołali się do dokumentu zwanego Dagome iudex, w którym Mieszko I (nazywany Dagome) oddaje swoje państwo pod opiekę papieżowi. Na tej podstawie Niemcy uznali, że był to najpewniej duński wódz imieniem Dago, który około 960 roku podbił na czele swojej drużyny ziemie nad Wartą. Od dwóch lat Instytut Chemii Organicznej PAN w Poznaniu realizuje projekt badawczy, który ma ostatecznie rozwiązać zagadkę pochodzenia Mieszka I i dynastii Piastów.

W prezentowanych na wystawie pracach fikcja miesza się z nauką, wielość hipotez i teorii poszerza nasze spojrzenie na rzeczywistość, złożoną i niejednoznaczną, i powoduje, że pytanie o źródła pozostaje otwartym

kuratorka: Monika Szewczyk
współpraca ze strony Zachęty: Magdalena Komornicka

--------------------------------------------------------------------------------------
16.09-19.11.2017
opening ceremony: September 15th

The exhibition consists of three video installations. The first one is a three channel projection realised at the site of the archaeological excavations at Göbekli Tepe, Turkey, where the oldest site of worship — dating back to 10 thousand years BC and believed to be a cradle of civilisation — was discovered.

It was even before the neolithic revolution, before the beginning of agriculture and animal breeding, that the oval structures made of adhering megalithic pillars had been created there. What civilisation managed to accomplish this, who were the people who buried the sanctuary 1500 years later and why — remains a mystery.

The artist analyses various theories concerning the origins of this extraordinary place, comparing the expedition to such distant past to a travel to Mars, and referring to Andrei Tarkovsky’s film Stalker. In this film, the narrative is led by three characters: the Writer (man of arts), the Professor (man of science) and the Stalker symbolising spirituality. In Hubert Czerepok’s work, these three perspectives are embodied by three robots — Mars rovers.
Another part of the project is a three-channel video Continuation — a visual story of an old, post-industrial cable car network in the Georgian city of Chiatura, which has been operating almost continuously since 1953. It was built to transport miners working in nearby mines. Although 60 years has passed, it was still the most convenient and fastest way to move people around the city. The artist managed to complete his work just before the tram was modernised in the autumn 2016.

The title of the exhibition was taken from another video work — a documentary film showing the DNA research of the first Piasts and the hypothesis about their foreign origin, which was created in the 19th century. One of its first supporters was Karol Szajnoch. In 1858, he presented the thesis that in the 6th century Scandinavian immigrants called Lachs came to the Polish land. Another version of this theory was presented in 1918 by two German historians Lambert Schulte and Robert Holtzmann. They referred to a document called Dagome Iudex, in which Mieszko I (called Dagome) places his land under the protection of the pope. Based on this, the German scholars deducted that this was probably a Danish leader named Dago who, around 960, conquered the land around the Warta River. For two years, the Institute of Organic Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Poznań has been carrying out a research project which is supposed to finally solve the mystery of the origin of Mieszko I and the Piast dynasty.

In the works presented at the exhibition, fiction is mixed with science, many hypotheses and theories broaden our view of the complex and ambiguous reality and cause the question of the origin to remain open.

curator: Monika Szewczyk
collaboration on the part of Zachęta: Magdalena Komornicka

Zobacz również:

inne inne w Warszawie wydarzenia Warszawa
Zobacz na mapie

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art

pl. Małachowskiego 3, Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej