To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Coworking Now 2019 - 3 edycja!

4 Kwietnia - 5 Kwietnia 499,00 zł
O4 Coworking, Olivia Four, Olivia Business Centre, Gdańsk

OpenReaktor #74

17 Kwietnia, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2019 - ŁÓDŹ

24 Maja, 09:00 - 17:45 od 350,00 zł
Hotel Andels 4****, 91-065 Łódź

Waves Blockchain Day Powered by Waves Platform, Blockchain Alliance and Partners

Czwartek, 10:00 - 18:00
Mercedes-Benz Polska, 02-460 Warszawa

Anna Panek, Won Seoung Won. Niespodziewane spotkanie | otwarcie

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

ANNA PANEK, WON SEOUNG WON
NIESPODZIEWANE SPOTKANIE

17.03-20.05.2018 r.

Praca nad wystawą "Niespodziewane spotkanie" rozpoczęła się od... spotkania. Kko-Kka Lee, kuratorka z Seulu, przebywająca w Warszawie na pobycie studyjnym, przedstawiła swoich ulubionych artystów z Korei kuratorce Miejsca Projektów Zachęty, Magdzie Kardasz. Ta z kolei zaprezentowała ich Annie Panek — artystce z Warszawy, z którą od jakiegoś czasu planowała wystawę. Artystce spodobał się pomysł nawiązanie dialogu z innym twórcą, a jej wybór padł na Won Seoung Won, która zgodziła się podjąć wyzwanie. Takie były kulisy "niespodziewanego spotkania" dwóch w pełni ukształtowanych artystek pochodzących z odległych kultur.

Artystki zdecydowały, że każda z nich pokaże jedną ze swoich najnowszych prac, a w części centralnej galerii stworzą wspólną kompozycję. Składają się na nią obrazy przygotowane przez obie artystki. W wypadku Won Seoung Won są to rysunki kredką o surrealizującym klimacie, w których zestawia fragmenty postaci ludzkich, przedmiotów i elementy natury. Atmosfera bajkowości miesza się w nich z apokaliptycznym obrazowaniem. Można je odczytywać jako wyobrażenia odbitych w podświadomości zdarzeń i przeżyć. Z kolei jednobarwne formy o geometryczno-organicznych kształtach, zaproponowane przez Annę Panek, wydają się wyabstrahowanym odbiciem form naturalnych. Są zróżnicowane walorowo, a niektóre z nich wychodzą w trzeci wymiar i można ich dotknąć. Dla postawy Panek charakterystyczne jest sytuowanie malarstwa blisko sił natury. Artystka przyznaje, że ostatnio bardziej interesują ją próby malarskiego obrazowania abstrakcyjnych pojęć, niż właściwe jej wcześniejszym projektom wchodzenie z malarstwem w architekturę. Wystawę rozpoczyna fotograficzny kolaż Won Seoung Won Sieć informatyczna z trawy wodnej opowiadający o współczesnym świecie zdominowanym przez internet. Kończy zaś film Anny Panek Dzikie życie, który wyraża chęć ucieczki od cywilizacji, powrotu do pierwotnej dzikości.
Traktowanie natury jako niewyczerpanego magazynu form i inspiracji łączy twórczość obu artystek, choć motywacje i cele sztuki są dla każdej z nich różne. W MPZ podłożem wspólnego dzieła są ściany i podłoga galerii. Obrazy wychodzą z ram, nawiązują ze sobą dialog, a czasem spór. Działania na ścianie wyznaczyły kierunki napięcia dialogu dzieł Won Seoung Won i Anny Panek. Wystawa ma charakter eksperymentu, dialogu wizualnego dwóch różnych artystycznych osobowości.

Tytuł wystawy, "Niespodziewane spotkanie" został zaczerpnięty z wiersza polskiej noblistki, Wisławy Szymborskiej. Wyjątkowe poetyckie wyrażenia wydają się podobne wrażeniom obu artystek — ta wystawa pokaże nową pespektywę spojrzenia na nieoczekiwane spotkanie.

Anna Panek (ur. 1977) - malarka i architektka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzy obrazy, murale, instalacje w kontekście architektury. Pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka i tworzy w Warszawie.

Won Seoung Won (ur. 1972) - absolwentka Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Chung-Ang, oraz Kunstakademie w Düsseldorfie i Kunsthochschule für Medien w Kolonii. W swej twórczości wykorzystuje unikalną, szczegółową formę kolażu fotograficznego, w którym rzeczywistość przenika się z fantazją. Mieszka I tworzy w Seulu.

kuratorki: Magda Kardasz, Kko-Kka Lee
współpraca ze strony MPZ: Julia Harasimowicz
współorganizator wystawy: Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei

wystawa wspierana przez: Ministerstwo Kultury Sportu i Turystyki Republiki Korei, Korea Arts Management Service, KSPO Korea Sports Promotion Foundation

--------
ANNA PANEK, WON SEOUNG WON
UNEXPECTED ENCOUNTER

Work on the ‘Unexpected Encounter’ exhibition started with a meeting. Kko-Kka Lee, a curator from Seoul, who was in Warsaw on a research, gave Magda Kardasz, curator of the Zachęta Project Room, a presentation of her favourite artists from Korea. In turn, Magda presented them to Anna Panek, a Warsaw artist with whom she had been planning an exhibition for some time. The artist liked the idea of establishing a dialogue with another artist, and she chose Won Seoung Won, who also agreed to take up the challenge. This was the story behind the ‘unexpected encounter’ of two fully fledged artists from distant cultures.
The artists decided that each of them would show one of their latest works, and in the central section of the gallery, they would create a composition together. In the case of Won Seoung Won, they are pencil crayon drawings with a surrealist climate, in which she combines fragments of human figures, objects and elements of nature. The fairy-tale atmosphere is mixed with apocalyptic imagery. They can be read as representations of events and experiences reflected in the subconscious. On the other hand, the single-coloured forms with geometric-organic shapes proposed by Anna Panek seem to be an abstract reflection of natural forms. They vary in value and some of them extrude into the third dimension and can be touched. Panek’s approach is characterised by the placement of painting in close proximity of the forces of nature. The artist admits that lately, she has been more interested in attempting to paint abstract concepts than in taking her paintings into the realm of architecture, which characterised her earlier projects.
Treating nature as an inexhaustible source of forms and inspirations links the work of both artists, although the motivations and goals of art are different for each of them. At the Zachęta Project Room, the walls and floor of the gallery are the foundation of the joint artwork. The paintings emerge from the frames, engage in a conversation and sometimes conflict. The actions on the walls set the direction of the tension in the dialogue between Won Seoung Won and Anna Panek’s works.
The exhibition title — 'Unexpected Encounter' — was adapted from a poem by Wisława Szymborska, a Polish poet and Nobel Prize laureate. The unique poetic expressions that can be seen in the poem seem quite similar to those of the two artists — the exhibition will show us a new perspective on the unexpected encounter.
.

The exhibition title — 'Unexpected Encounter' — was adapted from a poem by Wisława Szymborska, a Polish poet and Nobel Prize laureate. The unique poetic expressions that can be seen in the poem seem quite similar to those of the two artists — the exhibition will show us a new perspective on the unexpected encounter.

Anna Panek (born 1977) — A painter and architect, graduated from the Faculty of Architecture at the Wrocław University of Technology and the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw. The scope of her work includes paintings, murals and installations in the context of architecture. She lives and works in Warsaw.

Won Seoung Won (born 1972) — graduated from the Chung-Ang University College of Art with a degree in sculpture and from the Kunstakademie Düsseldorf and the Academy of Media Arts Cologne in Germany. Her works has involved a unique and meticulous from of photographic collage mixing reality and fantasy. She lives and works in Seoul

Kko-Kka Lee (born 1978) - completed her MA in Art Museum and Gallery Studies from Newcastle University, Newcastle, UK. She started her curating career from Whanki Museum, Seoul, Korea in 2004, she worked for the Busan Biennale 2016 edition as Head of Planning & Academic Program. Her curatorial works encompass projects collaborating with art institutions like “Straniamento, Le Murate Progetti, Florence, Italy", “Since 1970, Where, in What Form, Shall We Meet Again, Whanki Museum, Seoul, Korea". She also had various working experience in the U.K, such as Barbican Center, Henry Moore Institute, Saatchi Gallery.


curators: Magda Kardasz, Kko-Kka Lee
cooperation on the part of Zachęta Project Room: Julia Harasimowicz

exhibition co-organiser: Embassy of the Republic of Korea Cultural Centre

exhibition supported by: Ministry of Culture, Sport and Tourism of the Republic of Korea, Korea Arts Management Service, KSPO Korea Sports Promotion Foundation

Zobacz również:

inne inne w Warszawie wydarzenia Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej