To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

InternetBeta 2018 - beta X

19 Września - 21 Września 1 010,00 zł
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ, Tyczyn

FIWE FITNESS BUSINESS TRADE SHOW 2018

21 Września, 10:00 od 34,99 zł
EXPO XXI, Warszawa

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 20,00 zł
AmberExpo, Gdańsk

III MIĘDZYNARODOWY KONGRES DIAMENTY SPRZEDAŻY - Warszawa

17 Października, 09:00 - 18:00 od 220,00 zł
HOTEL RIVIERA, Olszewnica Nowa/pod Warszawą

III Kujawsko Pomorskie Zawody Programistyczne

1. Cel Zawodów

Zawody są okazją do zademonstrowania i doskonalenia umiejętności w indywidualnym rozwiązywaniu problemów informatycznych. Umożliwiają one nawiązanie kontaktów między uczniami, studentami, firmami informatycznymi oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi programowaniem i algorytmami, z różnych szkół i miejscowości. Pozwalają poznać specyfikę tego rodzaju rywalizacji oraz pomagają przygotować się do ewentualnego uczestnictwa w zawodach typu ACM International Collegiate Programming Contest, Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym czy konkursach takich jak Olimpiada Informatyczna, Internetowe Mistrzostwa Polski w Programowaniu.

2. Uczestnictwo w Zawodach

2.1. Uczestnikami mogą być indywidualnie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci.
2.2. Ze względu na otwarty charakter Zawodów mogą w nich startować wszyscy za wyjątkiem samych organizatorów i sędziów.
2.3. Zawodnicy będą rywalizować w jednej wspólnej klasyfikacji generalnej.
2.5. W Zawodach może wziąć udział maksymalnie 50 osób. W sytuacjach wyjątkowych, Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo zmiany tej liczby.
2.6. W razie zbyt dużej liczby chętnych, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2.7. Zgłoszenia uczestnika będzie można dokonać poprzez formularz WWW umieszczony na stronie Zawodów, przy uwzględnieniu zasad i terminów tam opisanych. Podanie fałszywych danych w formularzu może grozić dyskwalifikacją z tych i przyszłych Zawodów, a także z innych tego typu zawodów.

3. Przebieg zawodów
Zawody trwają 1 dzień.Właściwe zawody trwają 3 godziny, poprzedzone one są 15-minutową odprawą techniczną i 20-minutową sesją próbną.Komisja sędziowska Zawodów. komisję sędziowską wyznacza główny organizator Zawodów - prezes Fundacji Rozwoju Informatykikomisja sędziowska jest odpowiedzialna za ocenę prawidłowości rozwiązań zadań i odpowiada za wyłonienie zwycięzcykomisja sędziowska jest upoważniona do zmiany regulaminu w chwili zajścia nieprzewidzianych wypadków; decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają apelacji, w szczególności komisja sędziowska ma prawo przedłużyć czas rozwiązywania zadań w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudnościZawody przeprowadzane są w środowisku sieciowym na sprzęcie udostępnionym przez organizatorów. Wykorzystanie sprzętu do celów innych niż rozwiązywanie i zgłaszanie zadań może skutkować dyskwalifikacją uczestnika. Każdy uczestnik, który znajdzie lukę w systemie ochrony, jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie personel pomocniczy Zawodów.Kryteria i tryb oceny rozwiązań zadań:uczestnicy przedstawiają sędziom rozwiązania zadań w czasie trwania zawodów z użyciem systemu ZawodyWEBrozwiązania zadań są oceniane na bieżąco przez Sędziów, każde rozwiązanie przedstawione do oceny jest akceptowane lub odrzucane, a zgłaszający jest informowany o tej ocenie; do przeprowadzenia oceny rozwiązań używane będą dane wejściowe, których format opisany będzie w treściach zadań; rozwiązanie zostanie zaakceptowane tylko wtedy, gdy dla wszystkich danych wejściowych udzieli poprawnej odpowiedzi i poprawnie zakończy swoje wykonanie; przekroczenie limitu dostępnej pamięci lub czasu skutkuje odrzuceniem rozwiązania (limit pamięci oraz czasu dotyczy pojedynczego zestawu danych testowych)przyczyna odrzucenia rozwiązania jest określana jednym z następujących komunikatów (raportowana osobno dla każdego z zestawów testowych):CE - błąd kompilacji (compile error)RTE - błąd wykonania lub przekroczenie limitu pamięci (run time error)TLE - przekroczenie limitu czasu (time limit exceeded)CTLE - przekroczenie limitu czasu kompilacji (compilation time limit exceeded)RV - próba wykonania niedozwolonej informacji (rule violation)WA - błędna odpowiedź (wrong answer)jest możliwe wielokrotne przedstawianie rozwiązania tego samego zadania, jednakże zbyt częste wysyłanie rozwiązania tego samego zadania może zostać uznane za próbę wpłynięcia na działanie systemu i skutkować dyskwalifikacją uczestnikaw przypadku wystąpienia komunikatu RV spowodowanego próbą wpłynięcia na działanie systemu, uczestnik może zostać zdyskwalifikowanyuczestnicy są szeregowani na podstawie poprawnie rozwiązanych zadań; w przypadku uczestników posiadających tę samą liczbę rozwiązanych zadań o kolejności decyduje łączny czas rozwiązywania zadań; za czas rozwiązania zadania przyjmuje się czas, jaki upłynął od początku zawodów do momentu przedstawienia poprawnego rozwiązania powiększony o karę 20 minut za każde przedstawienie niezaakceptowanego rozwiązania; łączny czas rozwiązywania zadań jest obliczany tylko na podstawie zaakceptowanych rozwiązań - kara związana z nierozwiązanymi zadaniami nie ma wpływu na wynik uczestnikaoficjalne wyniki zostaną przedstawione po zakończeniu Zawodów

Zobacz również:

inne inne w Toruniu wydarzenia Toruń

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "III Kujawsko Pomorskie Zawody Programistyczne" jest Fundacja Rozwoju Informatyki WMiI UMK

Zobacz na mapie

Wydział Matematyki i Informatyki UMK

Chopina 12/18, Toruń

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej