Uczeń i nauczyciel w instytucji kultury.

1 Października 2019, 10:00 (Wtorek) - 2 Października 2019, 17:00 (Środa)

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Udział w szkoleniu "Uczeń i nauczyciel w instytucji kultury"
30 Września 2019 150,00 zł
Bilet w tej cenie (pomiejszony o VAT) jest dostępny dla pracowników inst. kultury i organizacji które mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT na usługi szkoleniowe. Będziemy prosili o przesłanie odpowiedniego oświadczenia. Udział w szkoleniu "Uczeń i nauczyciel w instytucji kultury" - opłata pomniejszona o VAT

Bilet w tej cenie (pomiejszony o VAT) jest dostępny dla pracowników inst. kultury i organizacji które mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT na usługi szkoleniowe. Będziemy prosili o przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

30 Września 2019 121,95 zł

Instytucje kultury mają do dyspozycji coraz bogatsze zbiory cyfrowe. Jak możemy wykorzystać zdigitalizowane kolekcje? W jaki sposób przygotować na ich podstawie atrakcyjne i użyteczne materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli? Jak zbadać potrzeby naszych odbiorców? Czy udostępnione zbiory przyciągną czy odbiorą nam gości?

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie skoncentrowane na obecności nauczycieli i uczniów w instytucji kultury.

1. 10. 2019

10.00 - 12.00 Wizerunek instytucji w sieci. Co się stanie kiedy udostępnimy wszystko? - wykład. prow. Aleksandra Janus

13.00 - 16.30 Badania w służbie kultury czyli dla kogo my to robimy? prow. Natalia Brylowska

Jak poznać użytkowników naszych zbiorów online. W trakcie szkolenia poznamy dostępne źródła informacji, które pomagają nam wniknąć w rzeczywistość osób "po drugiej stronie lustra" naszych zbiorów i nauczymy się jak badać grupy odbiorców (między innymi nauczycieli i uczniów), o co i w jaki sposób pytać, żeby poznać ich potrzeby i preferencje.

2.10.2019

9.00 - 17.00 Uczeń i nauczyciel w instytucji kultury - wykorzystanie zasobów cyfrowych do opracowania atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. prow. Dominika Ringwelska

Celem szkolenia jest przedstawienie technik i metod pomagających w projektowaniu materiałów, kart pracy, map mentalnych i wizualnych w oparciu o zasoby cyfrowe różnorodnych instytucji kultury. Uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć materiały, by były one wsparciem dla nauczyciela i ucznia. Ich merytoryczna wartość, oparta o podstawy programowe, zostanie ukazana w nieszablonowej formie. Udział w pracy warsztatowej przyniesie uczestnikom wiele inspiracji i cennych wskazówek.

koszt: 150 zł

miejsce: Instytut Kultury Miejskiej ul Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

w cenie: certyfikat ukończenia szkolenia (Instytut Kultury Miejskiej jest instytucją skzoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP pod nr: 2.22/00102/2017), tzw. przerwy kawowe, lunche, networking.

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIU

1. Szkolenie organizuje Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą przy ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku zwany dalej Organizatorem.

2. Szkolenie skierowane jest do sektora kultury w szczególności do pracowników publicznych instytucji kultury tj. muzea, galerie, biblioteki i archiwa oraz organizacji pozarządowych oraz osób i firm działających w branży kultura i/lub edukacja, które zajmują się digitalizacją zbiorów i ich wykorzystywaniem;

3. Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 150 zł (z 23%VAT) 

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty pomniejszonej o VAT - w takim przypadku należy przesłać skan podpisanego i wypełnionego oświadczenia.

4. Organizator w ramach szkolenia zapewnia: 2 dni szkoleniowe, lunche (każdego dnia szkoleniowego), przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

4. Szkolenie odbędzie się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora, który poinformuje o nich uczestników szkolenia. 

5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty.

6. Warunkiem udziału w kursie jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i zaakceptowanie go.

7. Bezpłatna rezygnacja ze szkolenia możliwa jest do dnia 25. września 2019 roku. Po tym terminie Organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania poniesionych przez uczestników opłat. Ewentualną rezygnację należy zgłosić mailem na adres karina.rojek@ikm.gda.pl;

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizacji kursu w przypadku niezebrania się odpowiedniej grupy uczestników - minimum 10 osób. Jednocześnie Organizator gwarantuje zwrot kosztów osobom, które opłacą udział w kursie.

9. Zapisy odbywają się drogą elektroniczną: poprzez system evenea lub mail: karina.rojek@ikm.gda.pl

10. Uczestnictwo w szkoleniu jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu. Podczas kursu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo.

Klauzula RODO

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że

  • 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej w treści jako: Administrator Danych Osobowych lub ADO) jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) - samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, adres mailowy: ikm@ikm.gda.pl lub iodo@ikm.gda.pl.
  • 2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji oraz przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na kurs organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa ich zgłoszeń.
  • 3.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty uzyskania tych danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.
  • 4.Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom tj. podmiotom/instytucjom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Administratora Danych Osobowych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  • 5.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO. W wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 6.Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • 7.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia na kurs.
  • 8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
  • 9.Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: ikm@ikm.gda.pl lub iodo@ikm.gda.pllub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby IKM.


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdańsku wydarzenia Gdańsk szkolenie