Rodzaj Dostępne do Liczba
  Czysta energia dla każdego
25 Listopada 2019, 09:00

II Forum Energetyki Rozproszonej.  Czysta energia dla każdego.

Zapraszamy do udziału w II Forum Energetyki Rozproszonej. Czysta energia dla każdego, które odbędzie się 25 listopada br. w Krakowie w auli Centrum Ceramiki B-8 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy al. A. Mickiewicza 30.

Organizatorami Forum są członkowie konsorcjum realizującego projekt "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)" - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Wiodącym tematem debaty podczas II Forum będzie poszukiwanie sposobów zapewnienia jak najszerszym kręgom społeczeństwa możliwości partycypacji w nabierającej tempa transformacji energetycznej. Obrady toczyć się będą u progu nowej kadencji Parlamentu i Rządu RP, a więc w optymalnym czasie na szukanie odpowiedzi na strategiczne pytania o polski kształt transformacji i miejsce, jakie w niej zajmować będzie energetyka rozproszona. Oczekujemy w szczególności, że przedstawiciele kluczowych dla rozwoju energetyki instytucji przedstawią inicjatywy legislacyjne i programy wsparcia wzmacniające prosumentów oraz wspólnoty energetyczne.

W ramach Forum przewidujemy dyskusję nad rolą miast i regionów w transformacji energetycznej, a zwłaszcza ich inicjatywami służącymi włączaniu mieszkańców w rozwój lokalnej energetyki, likwidacji ubóstwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska. W ramach kolejnych sesji analizowane będą aspekty techniczne i rynkowe rozwijania takich inicjatyw, w tym działalności prosumenckiej oraz klastrów energii.

Dotychczasowe działania w ramach projektu KlastER, w szczególności badania ankietowe oraz dyskusje podczas seminariów i warsztatów, pozwoliły na zdiagnozowanie barier technologicznych, społecznych, rynkowych i legislacyjnych hamujących rozwój energetyki rozproszonej oraz wypracowanie rekomendacji działań służących optymalnemu wykorzystaniu jej potencjału w Polsce. Podczas II Forum zostaną one poddane ocenie reprezentantów inicjatyw energetycznych, środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zaangażowanych w lokalne inicjatywy energetyczne. Oczekujemy, że przedstawiciele właściwych ministerstw, regulatora oraz operatora systemu dystrybucyjnego odniosą się do zasygnalizowanych problemów oraz przedstawią sposoby konstruktywnego ich rozwiązywania.

Inicjatorzy przedsięwzięć z obszaru energetyki rozproszonej, zwłaszcza dostarczających wartość publiczną, oczekują wsparcia dla swych działań. W końcowej części Forum przewidujemy przedstawienie działań pomocowych na poziomie krajowym i regionalnym dostępnych obecnie oraz w następnej perspektywie budżetowej UE.

Program

8:00 - 8:50          Rejestracja uczestników

9:00 - 11:00        Sesja 1 Przyszłość energetyki rozproszonej w Polsce

9:00 - 9:10          Otwarcie konferencji
                           Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

9:10 - 9:25          Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) - prezentacja projektu

  Krzysztof Kubów, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

  Jerzy Lis, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej

  Paweł Sobkowicz, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych

9:25 - 10:00        Polska droga do transformacji energetycznej - rozmowa

  Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii (tbc)

  Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (tbc)

  Gospodarz: Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

10:00 - 10:50    Jak skutecznie rozwijać energetykę rozproszoną? - dyskusja panelowa

Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynków energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki

Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska  

Józef Neterowicz, Ekspert Związku Powiatów Polskich ds. Energetyki i Ekologii

Andrzej J. Piotrowski, Wiceprezes Zarządu PGE Systemy

Jan Popczyk, Politechnika Śląska

Robert Zasina, Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Moderatorzy: Zbigniew Hanzelka, Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:50 - 11:00       Sieć Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej - koncepcja i kierunki działania, Zbigniew Hanzelka, AGH

11:00 - 11:15       Przerwa

11:15 - 12:45       Sesja 2 Energetyka rozproszona dla mieszkańca, miasta i regionu Cz. I

11:15 - 11:25       Jak uratować świat i zarobić pieniądze
 
                          Adam Dzienis, reżyser filmu "Human Energy"

11:25 - 12:05       Miasto a transformacja energetyczna. Jak uspołecznić energetykę?

11:25 - 11:35       Wprowadzenie: Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

11:35 - 11:55       Dyskusja panelowa

  Andrzej Bień, Akademia Górniczo-Hutnicza

                           Andrzej Łazęcki, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Krakowa

                           Radosław Wroński, Krakowska Elektrownia Społeczna

                           Moderator: Jacek Gądecki, Akademia Górniczo-Hutnicza

11:55 - 12:05      Dyskusja otwarta

12:05 - 12:45     Czy klaster może być samowystarczalny energetycznie?

12:05 - 12:15      Wprowadzenie: Maciej Mróz, Tauron Dystrybucja

12:15 - 12:35      Dyskusja panelowa  

  Albert Gryszczuk, Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

 Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy Ochotnica Dolna

 Maciej Mróz, Tauron Dystrybucja

 Moderator: Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

12:35 - 12:45      Dyskusja otwarta

12:45 - 13:30      Lunch

13:30 - 15:00      Sesja 3 Energetyka rozproszona dla mieszkańca, miasta i regionu Cz. II

13:30 - 14:15      Czysta energia dla czystego środowiska w regionie

13:30 - 13:40      Jak samorząd województwa wspiera transformację energetyczną 

Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

13:40 - 14:00       Dyskusja panelowa

       Anna Dworakowska, Polski Alarm Smogowy 

  Olgierd Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego

  Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 

  Moderator: Marek Kisiel Dorohinicki, Akademia Górniczo-Hutnicza

14:10 - 14:15       Dyskusja otwarta

14:15 - 15:00      Czy na klastrze da się zarabiać?

14:15 - 14:25       Wprowadzenie: Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

14:25 - 14:45       Dyskusja panelowa

   Barbara Adamska, Prezes Zarządu ADM Poland

   Ireneusz Perkowski, Koordynator Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego, Control Process

   Przemysław Prus, Kierownik Działu R&D, Tauron Ekoenergia

  Moderator: Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

14:45 - 15:00       Dyskusja otwarta

15:00 - 15:15       Przerwa

15:15 - 16:45       Sesja 4 Możliwości wspierania energetyki rozproszonej

15:15 - 15:45       Jak wyeliminować bariery prawne?

15:15 - 15:25       Wprowadzenie: Rekomendacje uczestników projektu KlastER

15:25 - 15:45        Dyskusja panelowa  

Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza 

Tomasz Siek, Urząd Regulacji Energetyki

Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja

    Hanna Uhl, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

    Moderator: Piotr Czopek,  Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii

15:45 - 16:45        Gdzie szukać wsparcia dla energetyki rozproszonej?

     Możliwości wspierania inicjatyw na poziomie krajowym i regionalnym obecnie i w Perspektywie UE 2021-27

          Piotr Machański, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

     Artur Michalski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Piotr Natkański, Bank Gospodarstwa Krajowego   

Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

               Przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (tbd)

 16:45 - 17:00        Podsumowanie II FER oraz zapowiedź dalszych działań w ramach projektu KlastER

    Przedstawiciele Ministerstwa Energii, AGH i NCBJ

17:30 - 18:30        Projekcja filmu "Human Energy"

19:00 - 21:00        Kolacja

Prowadzenie II Forum: Sławomir Kopeć, AGH

Patronat Honorowy:

Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa   

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

     

www.krakow.pl                                                  www.malopolska.pl

Zobacz również:

konferencje konferencje w Krakowie wydarzenia Kraków