To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Spotkanie informacyjne - projekt grantowy "Międzynarodowa współpraca się opłaca"
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu:

"Międzynarodowa współpraca się opłaca". Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Dofinansowanie z UE: 11 832 722,70 zł

Na spotkanie informacyjne zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli:
 • podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracji publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów,
 • ogólnopolskich stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego, np. związków gmin,
 • instytucji rynku pracy, np. agencji zatrudnienia, urzędów pracy;
 • instytucji pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkół i placówek systemu oświaty, np. kuratoriów oświaty, zakładów doskonalenia zawodowego;
 • uczelni, np. prywatnych i publicznych szkół wyższych;
 • przedsiębiorstw, np. jednoosobowych, średnich przedsiębiorstwa;
 • organizacji pozarządowych, np. fundacji, stowarzyszeń;
 • podmiotów ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnych;
 • partnerów społecznych zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związków zawodowych, organizacji pracodawców;
 • federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związków stowarzyszeń, federacji organizacji pozarządowych;
 • jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych np.: uczelni wyższych

Operatorem grantu jest:

- Profesja Centrum Aktywizacji Zawodowej, z siedzibą w Poznaniu

wraz z partnerami:

- EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, z siedzibą w Szczecinie

- Fundacja Partycypacji Społecznej, z siedzibą w Poznaniu

- Grone NRW, z siedzibą w Dortmundzie w Niemczech


Po spotkaniu będzie możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji z obecnymi na miejscu przedstawicielami Operatora grantu.


Plakat

Strona internetowa projektu

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w zielona góra wydarzenia Zielona Góra power